Tạo Oracle ASM Disk

Bài viết + video dưới đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tạo các đĩa Oracle ASM disk

   Bước 1: Liệt kê các disk 

# fdisk -l

 

fdisk

Chúng ta có 3 đĩa sẵn sàng để cấu hình trở thành ASM disk, lần lượt là /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd

 

   Bước 2: Tạo partition lần lượt cho các disk

# fdisk /dev/sdb

Làm theo các bước trong hình:

format disk

Tương tự với 2 disk còn lại

# fdisk /dev/sdc
# fdisk /dev/sdd

 

   Bước 3: Tìm WWID cho các đĩa

Câu lênh:

/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdb
/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdc
/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdd

find wwid

Đây là các WWID ứng với từng đĩa.

 

   Bước 4: Cấu hình udev

vi /etc/udev/rules.d/99-oracleasm.rules

Thêm vào file nội dung như sau:

KERNEL=="sd?1", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="1ATA_VBOX_HARDDISK_VB493ec777-09594028", SYMLINK+="asm-disk1", OWNER="oracle", GROUP="oinstall", MODE="0660"
KERNEL=="sd?1", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="1ATA_VBOX_HARDDISK_VBb73386d8-4e072c79", SYMLINK+="asm-disk2", OWNER="oracle", GROUP="oinstall", MODE="0660"
KERNEL=="sd?1", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="1ATA_VBOX_HARDDISK_VB848c3c08-ad251e4c", SYMLINK+="asm-disk3", OWNER="oracle", GROUP="oinstall", MODE="0660"

Giá trị của tham số RESULT chính là WWID tương ứng với từng đĩa mà ta đã lấy được ở bước trên

   Bước 5: Reload lại udev rule

# udevadm control --reload-rules
# /sbin/partprobe /dev/sdb1
# /sbin/partprobe /dev/sdc1
# /sbin/partprobe /dev/sdd1

 

Đọc thêm  Di chuyển tablespace sang thư mục khác trong PostgreSQL

   Bước 6: Kiểm tra lại kết quả

Sau khi đã làm các bước trên, bạn sẽ thấy kết quả như sau:

asm-disk

Chúc các bạn thành công

 

Đặng Xuân Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *