Category: Oracle

Rename ASM Diskgroup

Table of Contents Bài toán Diskgroup hiện tại có tên +FRA, cần đổi tên thành +RECO Các bước thực hiện Rename Diskgroup Dismount Diskgroup alter

Đọc bài viết