Mục lục

1. Giới thiệu

Các bạn đã biết, yum là 1 công cụ để quản lý các gói phần mềm trong hệ điều hành Linux rồi phải không?

Nó rất linh hoạt và tiện lợi nếu như Server của bạn có kết nối ra Internet.

Nhưng thường thì điều kiện không được lý tưởng như vậy: Các server trên thực tế thường không được kết nối ra ngoài Internet vì lý do bảo mật.

Vậy làm sao để sử dụng yum để cài đăt các gói phần mềm thông thường mà không có kết nối Internet đây?

 

Câu trả lời là: Hoàn toàn vẫn có thể nhé!

 

Bạn có thể sử dụng 1 thư mục hoặc chính CD cài đặt Linux của các bạn như 1 kho lưu trữ gói phần mềm (repository) của yum.

Bạn chỉ cần cấu hình để yum nhận thư mục (hay CD) là 1 repository, sau đó có thể cài đặt gói phần mềm bằng yum như bình thường.

Yum sẽ tự động tìm kiếm trong repository gói cần cài đặt và các gói liên quan và cài đặt chúng cho bạn. Bạn không phải tự đi tìm kiếm và cài đặt từng gói 1 nữa.

 

Rất thuận tiện phải không?

 

Đây là 1 mẹo được rất nhiều quản trị viên Linux sử dụng. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều đó nhé.

 

Trong bài lab này, tôi sẽ cấu hình đĩa DVD cài đặt Linux thành 1 Repository cho Yum

Đọc thêm  Cài đặt hệ điều hành Linux 7

 

2. Các bước tiến hành

Đọc thêm  Kết nối vào server Linux bằng ssh tool

1. Bước 1: Mount DVD cài đặt Linux 

Đầu tiên, các bạn cần phải bỏ DVD cài đặt vào ổ CD/DVD của máy chủ. Sau đó hãy thực hiện lệnh sau để mount DVD vào thư mục /mnt/cdrom

# mkdir /mnt/cdrom
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

Bạn di chuyển vào thư mục /mnt/cdrom, bạn sẽ nhìn thấy thư mục có tên Packages. Đây chính là thư mục lưu trữ các gói phần mềm có trong đĩa cài đặt Linux.

# cd /mnt/cdrom
# ls -l
total 1565
drwxr-xr-x 4 root root  2048 May 28 23:26 addons
drwxr-xr-x 3 root root  2048 May 28 23:59 EFI
-rw-r--r-- 1 root root  8806 May 28 23:26 EULA
-rw-r--r-- 1 root root 18390 May 28 23:26 GPL
drwxr-xr-x 3 root root  2048 May 29 00:00 images
drwxr-xr-x 2 root root  2048 May 28 23:59 isolinux
drwxr-xr-x 2 root root  2048 May 28 23:59 LiveOS
drwxrwxr-x 3 root 1039 851968 May 28 23:27 Packages
-rw-r--r-- 1 root root 180576 May 28 23:26 RELEASE-NOTES-U9-en
-rw-r--r-- 1 root root 521292 May 28 23:26 RELEASE-NOTES-U9-en.html
drwxr-xr-x 2 root root  4096 May 28 23:27 repodata
-rw-r--r-- 1 root root  1011 May 28 23:26 RPM-GPG-KEY
-rw-r--r-- 1 root root  1011 May 28 23:26 RPM-GPG-KEY-oracle
-r--r--r-- 1 root root  3322 May 29 00:00 TRANS.TBL

Bạn hãy copy toàn bộ thư mục này sang 1 phân vùng khác.

# cp -R /mnt/cdrom/Packages /u02/

 

2. Bước 2: Cài đặt gói createrepo

Bạn hãy vào thư mục Packages và cài đặt gói createrepo (phiên bản tùy thuộc vào đĩa DVD bạn đang có nhé)

# cd /u02/Packages
# rpm -Uvh createrepo-0.9.9-28.el7.noarch.rpm
Preparing...             ################################# [100%]
    package createrepo-0.9.9-28.el7.noarch is already installed

(Như trong trường hợp này của tôi, gói createrepo đã được cài đặt)

3. Bước 3: Tạo Repository cho Yum

Bạn sử dụng câu lệnh createrepo để tạo ra Reposity cho yum từ thư mục /mnt/cdrom/Packages

# createrepo -v /u02/Packages
Spawning worker 0 with 5210 pkgs
Worker 0: reading 389-ds-base-1.3.10.2-6.el7.x86_64.rpm
Worker 0: reading 389-ds-base-libs-1.3.10.2-6.el7.x86_64.rpm
Worker 0: reading ElectricFence-2.2.2-39.el7.i686.rpm
Worker 0: reading ElectricFence-2.2.2-39.el7.x86_64.rpm
Worker 0: reading GConf2-3.2.6-8.el7.i686.rpm
Worker 0: reading GConf2-3.2.6-8.el7.x86_64.rpm
.........

Tiếp theo, bạn di chuyển vào thư mục /etc/yum.repos.d/

# cd /etc/yum.repos.d/

Và tạo 1 file có tên localrepo.repo có nội dung như sau

vi /etc/yum.repos.d/localrepo.repo
[localrepo]
name=Linux DVD
baseurl=file:///u02/Packages
gpgcheck=0
enabled=1

Trong đó, baseurl là đường dẫn đến thư mục chứa các gói Packages

4. Bước 4: Xác nhận lại Local Repository

Xóa cache của yum

# yum clean all
Loaded plugins: langpacks, ulninfo
Cleaning repos: cassandra localrepo ol7_UEKR6 ol7_developer_EPEL ol7_latest pgdg-common pgdg10 pgdg11 pgdg12 pgdg13 pgdg96 pgpool42

Bạn gõ lệnh yum repolist để liệt kê các Repository đã được cấu hình

[root@lab02 Packages]# yum repolist

Loaded plugins: langpacks, ulninfo
cassandra/signature                                                                             | 833 B 00:00:00
cassandra/signature                                                                             | 3.0 kB 00:00:00 !!!
localrepo                                                                                  | 2.9 kB 00:00:00
ol7_UEKR6                                                                                  | 3.0 kB 00:00:00
ol7_developer_EPEL                                                                              | 3.6 kB 00:00:00
ol7_latest                                                                                  | 3.6 kB 00:00:00
pgdg-common/7Server/x86_64/signature                                                                     | 198 B 00:00:00
pgdg-common/7Server/x86_64/signature                                                                     | 2.9 kB 00:00:00 !!!
pgdg10/7Server/x86_64/signature                                                                       | 198 B 00:00:00
pgdg10/7Server/x86_64/signature                                                                       | 3.6 kB 00:00:00 !!!
pgdg11/7Server/x86_64/signature                                                                       | 198 B 00:00:00
pgdg11/7Server/x86_64/signature                                                                       | 3.6 kB 00:00:00 !!!
pgdg12/7Server/x86_64/signature                                                                       | 198 B 00:00:00
pgdg12/7Server/x86_64/signature                                                                       | 3.6 kB 00:00:00 !!!
pgdg13/7Server/x86_64/signature                                                                       | 198 B 00:00:00
pgdg13/7Server/x86_64/signature                                                                       | 3.6 kB 00:00:00 !!!
pgdg96/7Server/x86_64/signature                                                                       | 198 B 00:00:00
pgdg96/7Server/x86_64/signature                                                                       | 3.6 kB 00:00:00 !!!
pgpool42                                                                                   | 3.0 kB 00:00:00
(1/22): localrepo/primary_db                                                                         | 5.2 MB 00:00:00
(2/22): ol7_UEKR6/x86_64/updateinfo                                                                     | 290 kB 00:00:00
(3/22): ol7_developer_EPEL/x86_64/group_gz                                                                  | 88 kB 00:00:00
(4/22): ol7_developer_EPEL/x86_64/updateinfo                                                                 | 478 kB 00:00:00
(5/22): ol7_latest/x86_64/group_gz                                                                      | 136 kB 00:00:00
(6/22): cassandra/primary_db                                                                         | 4.8 kB 00:00:02
(7/22): ol7_latest/x86_64/updateinfo                                                                     | 3.3 MB 00:00:02
(8/22): pgdg10/7Server/x86_64/group_gz                                                                    | 245 B 00:00:01
(9/22): pgdg-common/7Server/x86_64/primary_db                                                                | 141 kB 00:00:03
(10/22): pgdg10/7Server/x86_64/primary_db                                                                  | 344 kB 00:00:01
(11/22): pgdg11/7Server/x86_64/group_gz                                                                   | 245 B 00:00:00
(12/22): pgdg11/7Server/x86_64/primary_db                                                                  | 368 kB 00:00:00
(13/22): pgdg12/7Server/x86_64/group_gz                                                                   | 245 B 00:00:00
(14/22): pgdg12/7Server/x86_64/primary_db                                                                  | 222 kB 00:00:00
(15/22): pgdg13/7Server/x86_64/primary_db                                                                  | 136 kB 00:00:00
(16/22): pgdg96/7Server/x86_64/group_gz                                                                   | 249 B 00:00:00
(17/22): pgdg13/7Server/x86_64/group_gz                                                                   | 246 B 00:00:00
(18/22): pgpool42/7Server/x86_64/primary_db                                                                 | 76 kB 00:00:00
(19/22): ol7_developer_EPEL/x86_64/primary_db                                                                | 14 MB 00:00:09
(20/22): pgdg96/7Server/x86_64/primary_db                                                                  | 334 kB 00:00:03
(21/22): ol7_UEKR6/x86_64/primary_db                                                                     | 19 MB 00:00:12
(22/22): ol7_latest/x86_64/primary_db                                                                    | 36 MB 00:00:16
repo id                               repo name                                                         status
cassandra                              Apache Cassandra                                                        3
localrepo                              Linux DVD                                                         5,210
ol7_UEKR6/x86_64                          Latest Unbreakable Enterprise Kernel Release 6 for Oracle Linux 7Server (x86_64)                       387
ol7_developer_EPEL/x86_64                      Oracle Linux 7Server EPEL Packages for Development (x86_64)                                39,770
ol7_latest/x86_64                          Oracle Linux 7Server Latest (x86_64)                                           23,076
pgdg-common/7Server/x86_64                     PostgreSQL common RPMs for RHEL/CentOS 7Server - x86_64                                   330
pgdg10/7Server/x86_64                        PostgreSQL 10 for RHEL/CentOS 7Server - x86_64                                        968
pgdg11/7Server/x86_64                        PostgreSQL 11 for RHEL/CentOS 7Server - x86_64                                       1,066
pgdg12/7Server/x86_64                        PostgreSQL 12 for RHEL/CentOS 7Server - x86_64                                        639
pgdg13/7Server/x86_64                        PostgreSQL 13 for RHEL/CentOS 7Server - x86_64                                        369
pgdg96/7Server/x86_64                        PostgreSQL 9.6 for RHEL/CentOS 7Server - x86_64                                       935
pgpool42/7Server/x86_64                       pgpool-II 4.2 7Server - x86_64                                                154
repolist: 72,907

Như vậy là tôi đã hoàn thành việc cấu hình Local Repository rồi đó. Bây giờ thử cài đặt 1 gói phần mềm bằng yum xem sao nhé.

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] Bước 5: Kiểm thử

Để thử nghiệm, tôi sẽ disable card mạng ra Internet đi, sau đó tôi gõ lệnh yum

# yum install telnet
Loaded plugins: langpacks, ulninfo
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package telnet.x86_64 1:0.17-65.el7_8 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

====================================================================================================================================================================================================
 Package                   Arch                    Version                        Repository                   Size
====================================================================================================================================================================================================
Installing:
 telnet                   x86_64                   1:0.17-65.el7_8                    localrepo                    64 k

Transaction Summary
====================================================================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 64 k
Installed size: 113 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : 1:telnet-0.17-65.el7_8.x86_64                                                                          1/1
 Verifying : 1:telnet-0.17-65.el7_8.x86_64                                                                          1/1

Installed:
 telnet.x86_64 1:0.17-65.el7_8

Complete!

Vậy là OK rồi đấy. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

KHOÁ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN (ADMIN 1)

CÁC KHOÁ NÂNG CAO:

KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC MULTITENANT 12c

KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DATA GUARD

CÁC KHOÁ COMBO:

COMBO 1: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c

COMBO 2: ADMIN 1 + DATA GUARD

COMBO 3: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c + DATA GUARD

LỊCH HỌC:

Mời bạn xem tại đây: LỊCH HỌC CÁC LỚP ORACLE 

ĐĂNG KÝ:

https://forms.gle/MtCAoRQFenP886y79

Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x