Lộ trình học Quản trị Oracle bài bản

Level 1 - Nhập môn

Level 2 - Nâng cao

Cảm nhận của học viên

Các bài viết kiến thức

PostgreSQL là gì?

Mục lục 1. PostgreSQL là gì? PostgreSQL (đọc là Post-grez, đôi khi có người đọc là Post-gri) là một hệ quản trị Cơ sở dữ

Đọc bài viết

Đây là trang web về chủ đề đào tạo kiến thức Database, do Đặng Xuân Duy sáng lập.

Kiến thức

Facebook Group