Cài đặt postgres 13 trên centos 7

Cài đặt PostgreSQL trên CentOS 7 là vô cùng dễ dàng. Chỉ cần bạn đã có kiến thức nền tảng về hệ điều hành Linux là đã có thể cài đặt được 1 hệ thống PostgreSQL được rồi.

Đọc thêm  Lộ trình trở thành PostgreSQL DBA
Đọc thêm  PostgreSQL là gì?

   Download PostgreSQL

Đầu tiên, bạn vào link sau để đến trang download của PostgreSQL:

https://www.postgresql.org/download/

Bạn click vào Linux, tiếp theo click vào RedHat / CentOS.

Bạn sẽ thấy trang web hướng dẫn cách cài đặt PostgreSQL cho từng phiên bản và hệ điều hành luôn. Bạn chỉ cần lựa chọn phiên bản PostgreSQL và phiên bản hệ điều hành bạn muốn. Ở đây tôi lựa chọn phiên bản PostgreSQL là 13, phiên bản hệ điều hành là RedHat Enterprise, CentOS, Scientific or Oracle version 7

Lần lượt thực hiện các lệnh sau:

Download gói phần mềm PostgreSQL bằng yum (Có thể chạy bằng root hoặc user có quyền sudo nhé)

sudo yum install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-7-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm

   Cài đặt PostgreSQL

sudo yum install -y postgresql13-server

Kết quả như sau:

Loaded plugins: langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
..
..
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package postgresql13-server.x86_64 0:13.1-1PGDG.rhel7 will be installed
--> Processing Dependency: postgresql13-libs(x86-64) = 13.1-1PGDG.rhel7 for package: postgresql13-server-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64
--> Processing Dependency: postgresql13(x86-64) = 13.1-1PGDG.rhel7 for package: postgresql13-server-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64
--> Processing Dependency: libpq.so.5()(64bit) for package: postgresql13-server-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64
--> Running transaction check
---> Package postgresql13.x86_64 0:13.1-1PGDG.rhel7 will be installed
---> Package postgresql13-libs.x86_64 0:13.1-1PGDG.rhel7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
===============================================================================================================
 Package             Arch        Version            Repository      Size
===============================================================================================================
Installing:
 postgresql13-server       x86_64       13.1-1PGDG.rhel7        pgdg13       5.4 M
Installing for dependencies:
 postgresql13           x86_64       13.1-1PGDG.rhel7        pgdg13       1.4 M
 postgresql13-libs        x86_64       13.1-1PGDG.rhel7        pgdg13       379 k
 
Transaction Summary
===============================================================================================================
Install 1 Package (+2 Dependent packages)
 
Total download size: 7.1 M
Installed size: 30 M
Downloading packages:
(1/3): postgresql13-libs-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm                  | 379 kB 00:00:27
(2/3): postgresql13-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm                     | 1.4 MB 00:00:27
(3/3): postgresql13-server-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm                 | 5.4 MB 00:00:03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                     237 kB/s | 7.1 MB 00:00:30
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : postgresql13-libs-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64                          1/3
 Installing : postgresql13-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64                            2/3
 Installing : postgresql13-server-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64                         3/3
 Verifying : postgresql13-libs-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64                          1/3
 Verifying : postgresql13-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64                            2/3
 Verifying : postgresql13-server-13.1-1PGDG.rhel7.x86_64                         3/3
 
Installed:
 postgresql13-server.x86_64 0:13.1-1PGDG.rhel7
 
Dependency Installed:
 postgresql13.x86_64 0:13.1-1PGDG.rhel7       postgresql13-libs.x86_64 0:13.1-1PGDG.rhel7
 
Complete!

   Khởi tạo database

Sau khi đã cài đặt xong các gói phần mềm cho PostgreSQL, chúng ta cần khởi tạo database bằng câu lệnh như sau:

sudo /usr/pgsql-13/bin/postgresql-13-setup initdb
Initializing database ... OK

Câu lệnh này sẽ tạo ra 1 database cluster với đường dẫn dữ liệu đặt theo biến môi trường PGDATA (mặc định ở bản 13c thì đó là /var/lib/pgsql/13/data). Nếu bạn muốn lưu dữ liệu tại đường dẫn khác bạn có thể chạy lệnh sau trước khi thực hiện câu lệnh “sudo /usr/pgsql-13/bin/postgresql-13-setup initdb” bên trên

export PGDATA=/postgres/pgdata

Và cuối cùng cấu hình để PostgreSQL tự khởi động mỗi khi hệ điều hành khởi động

sudo systemctl enable postgresql-13
sudo systemctl start postgresql-13

   Kiểm tra kết quả

Sau khi thực hiện xong các bước cài đặt trên, PostgreSQL sẽ tạo ra cho chúng ta 1 user là postgres để quản trị database

Từ user root chúng ta gõ lệnh sau để chuyển qua user posgres (các bạn có thể đổi password cho postgres bằng lệnh passwd)

su - postgres

Thực hiện tiếp lệnh sau:

psql

Kết quả:

psql (13.2)
Type "help" for help.
postgres=#

Bạn gõ tiếp lệnh

postgres=# \l
                    List of databases
   Name   |  Owner  | Encoding |  Collate  |  Ctype  |   Access privileges    
----------------+-----------+----------+-------------+-------------+------------------------------
 postgres    | postgres | UTF8   | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =Tc/postgres        +
        |      |     |       |       | postgres=CTc/postgres    +
        |      |     |       |       | tms_replication=CTc/postgres
 template0   | postgres | UTF8   | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/postgres         +
        |      |     |       |       | postgres=CTc/postgres
 template1   | postgres | UTF8   | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/postgres         +
        |      |     |       |       | postgres=CTc/postgres
(3 rows)

postgres=#

Đây là danh sách các database mặc định trên PostgreSQL. Nếu kết quả hiển thị như thế này tức là bạn đã hoàn thành cài đặt PostgreSQL rồi đó. Xin chúc mừng!!

   Tặng bạn khoá học “Linux thật là đơn giản” hoàn toàn miễn phí. Khoá học này sẽ giúp bạn nắm được các kiến thức quan trọng nhất để học tập các kỹ năng cao hơn về Database.

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Xin cho tôi được biết, bạn cảm thấy bài viết này như thế nào? Ý kiến của bạn sẽ giúp tôi nâng cao chất lượng bài viết của mình.

  Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy có ích nhé
  5 1 vote
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments