Quản lý user trong Oracle

   Giới thiệu

User được sử dụng để kết nối với database. Tất cả các đối tượng của database như table, view, index, … đều phải thuộc về 1 user cụ thể.

Trong Oracle, user và schema về cơ bản giống nhau. Bạn có thể coi rằng user là tài khoản bạn sử dụng để kết nối với database và schema là tập hợp các đối tượng (table, view, index) thuộc về user đó.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác cơ bản để quản lý user trong Oracle Database.

 

   Tạo user:

CREATE USER DUY IDENTIFIED BY Abcd#1234
PROFILE DEFAULT
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;

 

Khi bạn tạo user với câu lệnh bên trên, user chưa có quyền gì cả, kể cả quyền kết nối. Thực hiện câu lệnh sau để cho phép user có thể kết nối đến database.

grant create session to Duy;

 

   Thay đổi password cho user

alter user DUY identified by newPassword#123;

 

   Lock/Unlock user

alter user DUY account lock;

alter user DUY account unlock;

User bị lock sẽ không thể đăng nhập được.

 

   Expire password user

Khi thực hiện expire password user, khi user đăng nhập, Oracle sẽ nhắc user cần đặt mật khẩu mới.

alter user DUY account expire;

 

Đọc thêm  Case study: Khôi phục Oracle database khi server bị hỏng hoàn toàn

   Thay đổi Default Tablespace

select username, default_tablespace from dba_users where username='DUY';

alter user DUY default tablespace DATA;

 

   Thay đổi Default Temporary Tablespace

select username, TEMPORARY_TABLESPACE from dba_users where username='DUY';

alter user DUY temporary tablespace TEMP2;

 

   Thay đổi profile của user

select username, profile from dba_users where username='DUY';

ALTER USER DUY PROFILE APP_PROFILE;

 

   Thay đổi quota cho user

alter user duy quota 100M on USERS;

 

   Drop user

drop user DEV_CLASS cascade;

 

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

 

    KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN  Xem ngay!

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

Đặng Xuân Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *